Tietoa palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista

Palveluntarjoaja

1.1 Pääasiallinen palveluntarjoaja

Aalto Pankkiiriliike Oy
Y-tunnus 1911289-7 Sijoituspalveluyhtiö
Osoite: Kalevankatu 4, 00100 Helsinki Puhelin: 020 7404 777
Telefax: 020 7404 755

1.2 Muut palveluntarjoajat ja sidonnaisasiamiehet

Sidonnaisasiamiehet:

Lahti Investments Oy
Askonkatu 9 A
15100 Lahti

AFM Assurance and Fund Marketing Oy
Westendinkuja 7 B, 02160 Espoo
Hiihtokouluntie 20 B 8, 93825 Kuusamo

Aallon toimipisteiden osoitteet ovat saatavilla Aallon verkkosivuilta osoitteesta:
www.aaltopl.fi

2. Yleiset tiedot

2.1 Aalto Pankkiiriliike Oy

Aalto Pankkiiriliike Oy on suomalainen sijoituspalveluyritys, jolle Finanssivalvonta on myöntänyt sijoituspalvelulain mukaisen toimiluvan seuraaviin sijoituspalveluihin:

  1. toimeksiantojen välittämiseen;
  2. toimeksiantojen toteuttamiseen;
  3. omaisuudenhoitoon;
  4. sijoitusneuvontaan;
  5. liikkeeseenlaskun järjestämiseen;

Aalto Pankkiiriliike Oy merkitty Patentti-ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella 1911289-7. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2.2 Valvova viranomainen

Aalto Pankkiiriliike Oy:n ja sen sidonnaisasiamiesten sijoituspalvelulain mukaista toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta.

Aalto Pankkiiriliike Oy toimii vakuutusedustusta sääntelevässä lainsäädännössä tarkoitettuna vakuutusasiamiehenä ja on merkitty vakuutusedustajarekisteriin. Vakuutusedustusrekisteriä ylläpitää Finanssivalvonta.

Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki ja puhelin 010 831 51 (vaihde). Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi.

2.3 Muutoksenhakutahot

Voit ottaa yhteyttä seuraaviin ulkopuolisiin, Aalto Pankkiiriliike Oy:stä riippumattomiin tahoihin, mikäli olet tyytymätön Aalto Pankkiiriliike Oy:n antamaan ratkaisuun:

FINE- Vakuutus ja rahoitusneuvonta

neuvoo vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasiakkaita ongelmatilanteissa ja selvittää heidän valitusasioitaan. Neuvontatoimiston yhteydessä toimivat Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Arvopaperilautakunta, jotka antavat ratkaisusuosituksia.

Finanssivalvonnan tehtävä on ensisijaisesti valvoa menettelytapojen noudattamista muun
muassa vakuutus- ja sijoituspalvelualalla. Finanssivalvonta ei ole riidanratkaisuelin.

Yhteystiedot:
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
puh. 09 685 0120

Lisätietoja osoitteesta: www.fine.fi

Käräjäoikeus

Aalto Pankkiiriliike Oy:n ratkaisuun tyytymätön asiakas voi aina viedä asiansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi, jos erimielisyyttä ei ole saatu ratkaistuksi neuvotteluteitse tai käyttäen yllä mainittua muutoksenhakukeinoa. Asiakas voi saattaa asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi riippumatta siitä, onko hän käyttänyt edellä mainittua muutoksenhakukeinoa.

Lisätietoja osoitteesta: www.oikeus.fi

3. Asiointitavat ja kielet

Asiakas voi asioida Aalto Pankkiiriliike Oy:n kanssa kirjeitse, telefaksilla, sähköpostilla, tapaamalla heidän edustajiaan henkilökohtaisesti tai muuten sähköisesti Internetin avulla. Myös toimeksiantojen lähettämisessä ja vastaanottamisessa käytetään mainittuja tapoja.

Aalto Pankkiiriliike Oy raportoi asiakkaalle tämän lukuun säilytettävistä rahoitusvälineistä kerran vuodessa, omaisuudenhoidosta vuosineljänneksittäin jälkikäteen ja toimeksiantojen osalta pääsääntöisesti sen jälkeen, kun toimeksianto on toteutettu.

Asiakaspalvelua tarjotaan suomen kielellä.

4. Tiedot tarjottavista palveluista

4.1 Toimeksiantojen välitys ja toteutus

Aalto Pankkiiriliike Oy ja sen sidonnaisasiamiehet ottavat vastaan ja välittävät rahasto- osuuksia, osakkeita sekä joukkovelkakirjoja ja muita rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja, jotka välitetään toteutettaviksi rahastoyhtiöihin tai Pohjoismaisiin ja keskieurooppalaisiin pörsseihin tai muulle toimeksiantoja toteuttavalla taholle.

4.2 Omaisuudenhoito

Aalto Pankkiiriliike Oy tarjoaa sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa että konsultoivaa omaisuudenhoitoa, jotka molemmat perustuvat mallisalkkuihin.
Hoidettavana olevan omaisuuden arvo määritellään markkina-arvoon vähintään kerran kuukaudessa. Hoidettavana oleva omaisuus on pääsääntöisesti rahasto-osuuksia ja rahavaroja. Rahasto-osuuksien markkina-arvona käytetään kyseessä olevan sijoitusrahaston laskemaa kulloistakin arvoa.

Omaisuudenhoidon tavoitteet määritellään asiakkaan antamien tietojen perusteella. Myös omaisuudenhoitajan harkintavaltaa ohjaava riskitaso ja harkintavallan rajoitukset määräytyvät sanottujen tietojen perusteella. Aalto Pankkiiriliike Oy ei lainaa tai panttaa omaisuudenhoidon piirissä olevaa omaisuutta kolmannelle taholle.

Aalto Pankkiiriliike Oy ei ole ulkoistanut omaisuudenhoitoa miltään osin.

4.3 Sijoitusneuvonta

Aalto Pankkiiriliike Oy ja sen sidonnaisasiamiehet voivat antaa sijoitusneuvontaa asiakkailleen Aalto Pankkiiriliike Oy:n tarjoamia rahoitusvälineitä koskeviksi liiketoimiksi.

Aalto Pankkiiriliike Oy:n sijoitusneuvonta on aina osa jotain toista sijoituspalvelua, jota Aalto Pankkiiriliike Oy tarjoaa asiakkaalle.

4.4 Oheispalvelut

Aalto Pankkiiriliike Oy laatii liikkeeseenlaskujen järjestämiseen liittyvää materiaalia sekä järjestää liikkeeseenlaskujen järjestämiseen liittyviä asiakastilaisuuksia.

5. Puhelujen tallentaminen

Aalto Pankkiiriliike Oy:llä on oikeus tallentaa asiakkaiden toimeksiantopuhelut ja asiakkaan muita oikeustoimia koskevat puhelut. Tallennettuja puheluja käytetään tarvittaessa toimeksiantojen sisällön todentamiseen, riskienhallintaan ja todisteena mahdollisten riitaisuuksien ratkaisemisessa.

6. Luottolaitoslain lukujen 7 ja 8 mukaiset tiedot

Luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 7 ja 8 luvun mukaan luottolaitoksen ja sijoituspalveluyhtiön on pidettävä saatavilla internetsivustollaan selostus siitä, miten se noudattaa luottolaitoslain 7 luvun 1–5 §:n ja 8. luvun säännöksiä. Seuraavassa on selostettu Aalto Pankkiiriliike Oy:n osalta kyseisten säännösten noudattaminen.

6.1 Hallinto– ja ohjausjärjestelmiä koskevat yleiset vaatimukset

Aalto Pankkiiriliike Oy:llä on hallituksen hyväksymä strategia, jonka mukaisesti sen liiketoimintaa, riskienhallintaa ja hallintoa hoidetaan tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Yhtiöllä on hallituksen hyväksymät toimintamallit, joita käytetään sen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan keskeisinä periaatteina. Näiden lisäksi yhtiöllä on muuta sisäistä ohjeistusta hallinnon ja riskienhallinnan järjestämisen tueksi. Eturistiriitapolitiikka sisältää eturistiriitojen hallitsemiseen liittyvät keskeiset periaatteet.

6.2 Hallituksen kokoonpanoa ja työskentelyä koskevat vaatimukset

Aalto Pankkiiriliike Oy:n hallitus on hyväksynyt toimintaperiaatteet, joissa huomioidaan hallituksen kokoonpanon monimuotoisuuden edistäminen sekä tavoite sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta. Toimiva johto huolehtii yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa uusien hallituksen jäsenten riittävästä perehdyttämisestä hallituksen jäsenen tehtävään, yhtiön liiketoimintaan ja toiminnan riskeihin. Hallitus on osana hyvää hallintotapaa todennut periaatteen, jonka mukaisesti hallitustyöskentelyssä toimitaan riippumattomasti, yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden.

Yhtiön johdon luotettavuus– ja pätevyysvaatimukset

Hallituksen jäsenten ja johtoryhmän jäsenten osalta tehdään aina ennen lopullista valintaa tai tehtävässä aloittamista arviointi henkilön luotettavuudesta ja pätevyydestä siten kuin asiasta erikseen säädetään Finanssivalvonnan määräyksillä ja ohjeilla.

Yhtiön johdon ajankäyttö

Aalto Pankkiiriliike Oy:n hallitus kokoontuu säännöllisesti ja aina mikäli on tarpeen asioiden kiireellisyyden vuoksi.

Dokumentti päivitetty 2.1.2017