Strukturoidut tuotteet

Strukturoidut tuotteet ovat joukkolaina- tai talletusmuotoisia sijoituksia. Ne muodostuvat yleensä vähäriskisemmästä korko-osasta ja korkeariskisemmästä johdannaisosasta tai muusta riskipitoisesta komponentista. Näin voidaan rakentaa niin pääomaturvattuja tuotteita kuin myös suuren riskin vipuratkaisuja.

Aalto tarjoaa säännöllisesti kulloiseenkin markkinatilanteeseen ja yksittäiseen sijoitustavoitteeseen rakennettuja strukturoituja tuotteita. Ne rakennetaan yhteistyössä Aallon kansainvälisten kumppanien kanssa, jotka toimivat liikkeeseenlaskijana Aallon toimiessa järjestäjänä.

Liikeeseenlaskijana käytetään aina vakavaraisia, parhaan mahdollisen luottoluokituksen kansainvälisiä pankkeja. Jatkuvalla kilpailutuksella pyritään varmistamaan, että asiakas saa tuotteen aina parhain mahdollisin ehdoin.

Aalto järjestää ja tarjoaa strukturoituja tuotteita sekä julkiseen tarjontaan yksityissijoittajille että ei-julkisiin tuotteisiin institutionaalisille sijoittajille. Aalto on välittänyt satoja erilaisia strukturoituja tuotteita jo vuodesta 2008 alkaen.

Strukturoitujen tuotteiden etuja ovat mm:

  • vaivaton sijoittaminen monipuolisiin kohde-etuuksiin kaikilla markkinoilla
  • hajautushyöty monipuolisten tuotto/riski –profiilien avulla
  • sijoituksen läpinäkyvyys ja selkeys
  • sijoituksen kustannustehokkuus
  • ajankohtaisten sijoitusideoiden hyödyntäminen

Sijoittaminen Strukturoituihin tuotteisiin

Sijoittaminen strukturoituihin tuotteisiin sopii sijoittajalle, joka haluaa hyödyntää kulloisessakin markkinatilanteessa vallitsevat mahdollisuudet. Kukin tuote on tarjolla vain ratkaisun rajattuna merkintäaikana ja valikoima muuttuu markkinatilanteen mukaan.

Aallon tarjoamat strukturoidut tuotteet voidaan jakaa kolmeen luokkaan:

  1. Pääomaturvatut sijoitukset
  2. Osittain pääomaturvatut sijoitukset
  3. Vivutetut tuotteet (warrantit)

Pääomaturvatut sijoitukset tarjoavat esimerkiksi mahdollisuuden sijoittaa osakemarkkinoiden kehitykseen valitulla pääomaturvan tasolla.

Osittain tai kokonaan pääomaturvaamattomilla sijoituksilla (esimerkiksi suojataso 50%) on mahdollisuus korkeaan kassavirtaan valitulla riskitasolla.

Warrantit sitovat vähän pääomaa verrattuna perinteisiin sijoituksiin ja tarjoavat korkean tuottopotentiaalin, mutta sisältävät myös korkean riskin.

Strukturoitujen tuotteiden tuottomahdollisuus liikkuu maltillisesta aina hyvin korkeaan, tuotteen riskiprofiilin mukaan. Aalto käyttää Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistyksen 3-portaista riskiluokitusta, jossa porras 1 on vähäriskisin ja porras 3 korkeimman riskiluokan sijoitus.

Aalto pitää jatkuvasti valikoimassaan kattavasti erityyppisiä tuotteita kaikkien asiakkaiden tarpeisiin. Välitämme myös valikoitujen yhteistyökumppaneidemme strukturoituja tuotteita.

Strukturoitujen tuotteiden kohde-etuus

Strukturoitujen tuotteiden kohde-etuus voidaan valita varsin laajasta valikoimasta. Kohde-etuutena voi olla osakkeet, osakeindeksit, rahastot, valuutat, hyödykkeet, korot tai korkoindeksit, luottoriski, inflaatio tai näiden yhdistelmät.

Eri riskiprofiilin tuotteilla voidaan vaikuttaa siihen, turvataanko tuotteen pääoma sijoitusajalta kokonaan, osittain vai ei ollenkaan.

Jos kiinnostuit strukturoiduista tuotteistamme, ota meihin yhteyttä ja sovi itsellesi sopiva aika tapaamiseen.